نگاهی به صنعت آهن و فولاد

نگاهی به صنعت آهن و فولاد

ریزش پتروشیمی‌ها را به چیزی خلاف بر شایعات نسبت دادیم و دیدیم که در اوج روزهای منفی بازار، صنعت سیمان چگونه معامله میشد. میتوان درک کرد که حتی در روزهای سراسر قرمز، امکان کسب بازدهی از بازار، هرچند سخت و کم، وجود دارد. چرا باید سمت صنعتی برویم که تقریبا تمام شرکت‌های آن کاهش نرخ فروش را تجربه کردند؟ (صنعت پتروشیمی)

مطلب مرتبط:آهندر ارتباط با صنعت آهن و فولاد اما با توجه به کاهش تقاضا در سطح جهان، کاهش تولید سنگ آهنی ها به واسطه قیمت جهانی آن و حتی قطعی برق، انتظار میرفت که کلیت این صنعت با کاهش فروش همراه شود. حتی قیمت نفت نیز روند نزولی را در پیش گرفته که نمیتوان تاثیر آنرا بر این صنعت نادیده گرفت. پس انتظار روند نزولی این صنعت در خرداد ماه دور از ذهن نبوده است. چرا که پارامترهای نامبرده رونددار بوده و یک شبه ایجاد نشده‌اند. صد البته که در هر صنعت تک سهم هایی وجود دارند که با مدیریت صحیح منابع و عوامل از این گذارها عبور میکنند. به عنوان مثال شرکت‌های فلوله، فولاژ، کویر و فسبزوار از ابتدا امسال و ماه به ماه فروش خود را ارتقا داده و این ماه حتی، بیشترین درآمد فروش دو سال گذشته خود را تجربه کردند.

در ادامه شما میتوانید تمام شرکتهای مورد بررسی را به تفکیک فروش داخلی و صادراتی و همچنین چرایی کاهش یا افزایش درآمد فروش آنهارا ملاحظه بفرمایید تا تصمیم‌گیری بهینه تری برای سرمایه‌گذاری خود اتخاذ فرمایید.

۱. شرکت فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) در خرداد ماه به درآمد فروش ۲۲۸۳۰ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن تقریبا تغییری نداشته است.

فروش ماهانه فولاد
فروش ماهانه فولاد1

۲. شرکت فولاد خوزستان (فخوز) در خرداد ماه به درآمد فروش ۸۴۵۲ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن تقریبا تغییری نداشته است.

فروش ماهانه فخوز
فروش ماهانه فخوز1

۳. شرکت فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) در خرداد ماه به درآمد فروش ۳۲۵۲ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۶% افزایش پیدا کرده است. علیرغم کاهش ۱۹ درصدی مقدار فروش صادراتی و  ۳% نرخ فروش داخلی یکی از محصولات شرکت (اسلب)، افزایش ۴۰% حجم فروش داخلی در کنار رشد ۱۱ درصدی نرخ فروش صادراتی همان محصول شرکت (اسلب)،  علت اصلی رشد درآمد فروش در این ماه بوده است.

فروش ماهانه هرمز
فروش ماهانه هرمز1

۴. شرکت فولاد آلیاژی ایران (فولاژ) در خرداد ماه به درآمد فروش ۱۷۱۵ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۱۷% افزایش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به افزایش ۱۷% مقدار فروش آن اشاره کرد. همچنین نرخ فروش محصول شرکت (مهندسی) ۱۰ درصد افزایش یافت. رکورد فروش شرکت در دو سال گذشته!

فروش ماهانه فولاژ
فروش ماهانه فولاژ1

۵. شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان (فجهان) در خرداد ماه به درآمد فروش ۱۶۹۵ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۱۰% افزایش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به افزایش ۶% مقدار فروش آن اشاره کرد. همچنین نرخ فروش محصول شرکت (شمش) ۸ درصد افزایش یافت.

فروش ماهانه فجهان
فروش ماهانه فجهان1

۶. شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه) در خرداد ماه به درآمد فروش ۳۴۵۲ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۱۳% کاهش پیدا کرده است. علیرغم رشد ۲۱ درصدی حجم فروش داخلی، به علت کاهش ۶۶ درصدی مقدار فروش صادراتی، شاهد کاهش این چنینی در درآمد فروش شرکت بودیم. لازم به ذکر است حجم صادرات تنها ۱۵ درصد از حجم فروش کل بوده است.

فروش ماهانه کاوه
فروش ماهانه کاوه1

۷. شرکت مجتمع فولاد خراسان (فخاس) در خرداد ماه به درآمد فروش ۱۰۵۵ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۴% کاهش پیدا کرده است. علیرغم رشد ۵ و ۱۲ درصدی نرخ فروش داخلی محصولات استراتژیک شرکت (محصولات سبک ساختمانی و شمش)، به علت کاهش ۲۱ درصدی مقدار فروش داخلی، شاهد کاهش این چنینی در درآمد فروش شرکت بودیم.

فروش ماهانه فخاس
فروش ماهانه فخاس1

۸. شرکت ذوب آهن اصفهان (ذوب) در خرداد ماه به درآمد فروش ۵۵۰۵ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۱۱% افزایش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به افزایش ۵ و ۷ درصدی نرخ فروش استراتژیک ترین محصولات شرکت (تیرآهن و میلگرد) اشاره کرد. از طرفی حجم صادرات شرکت نیز رشد ۲۴ درصدی را تجربه کرد. همچنین نرخ فروش صادراتی محصول شرکت (شمش) ۸ درصد کاهش یافت. رکورد فروش شرکت در دو سال گذشته!

فروش ماهانه ذوب
فروش ماهانه ذوب1

۹. شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر) در خرداد ماه به درآمد فروش ۷۵۷ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۳۸% کاهش پیدا کرده است. علیرغم رشد ۷ درصدی نرخ فروش محصول شرکت (آهن اسفنجی)، کاهش ۴۳% حجم فروش، علت اصلی افت درآمد فروش در این ماه بوده است.

فروش ماهانه فغدیر

۱۰. شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفع) در خرداد ماه به درآمد فروش ۱۹۳۷ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۱۸% کاهش پیدا کرده است. علیرغم رشد ۶ درصدی نرخ فروش محصول صادراتی شرکت (شمش فولادی)، کاهش ۳۶% حجم فروش صادراتی، علت اصلی افت درآمد فروش در این ماه بوده است.

فروش ماهانه ارفع
فروش ماهانه ارفع1

۱۱. شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر (کویر) در خرداد ماه به درآمد فروش ۱۵۰۵ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۱۰% افزایش پیدا کرده است. علیرغم کاهش ۵ و ۲ درصدی نرخ فروش محصول شرکت (انواع میلگرد شاخه و کلاف) و ۶ درصدی مقدار فروش داخلی، رشد ۷۲% حجم فروش صادراتی، علت اصلی افت درآمد فروش در این ماه بوده است. رکورد فروش شرکت در دو سال گذشته!

فروش ماهانه کویر
فروش ماهانه کویر1

۱۲. شرکت پارس فولاد سبزوار (فسبزوار) در خرداد ماه به درآمد فروش ۱۱۹۵ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۵% افزایش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به افزایش ۲% مقدار فروش آن اشاره کرد. همچنین نرخ فروش محصول شرکت (آهن اسفنجی) ۴ درصد افزایش یافت. رکورد فروش شرکت در دو سال گذشته!

فروش ماهانه فسبزوار

۱۳. شرکت فولاد کاویان (فوکا) در اردیبهشت ماه به درآمد فروش 514 میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن 68% افزایش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به افزایش 61% مقدار فروش آن اشاره کرد.

فروش ماهانه فوکا

۱۴. شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران (فروژ) در خرداد ماه به درآمد فروش ۱۸۲ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۲۵% کاهش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به کاهش ۲۱%  فروش داخلی اشاره کرد.

فروش ماهانه فروژ
فروش ماهانه فروژ1

۱۵. شرکت فولاد امیر کبیر کاشان (فجر) در خرداد ماه به درآمد فروش ۵۵۳ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۱۸% کاهش پیدا کرده است. علیرغم رشد ۷ درصدی نرخ فروش محصول داخلی شرکت (محصولات گالوانیزه)، کاهش ۲۵% حجم فروش داخلی، علت اصلی افت درآمد فروش در این ماه بوده است. لازم به ذکر است سهم محصول نامبرده در سبد این ماه ۹۸ درصد بوده است.

فروش ماهانه فجر
فروش ماهانه فجر1

۱۶. شرکت صنعتی سپنتا (فپنتا) در اردیبهشت ماه به درآمد فروش ۱۸۲ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۲۳% افزایش پیدا کرده است. علیرغم افت ۵ درصدی نرخ فروش محصول داخلی شرکت (لوله سیاه)، رشد ۲۸% حجم فروش داخلی، علت اصلی افزایش درآمد فروش در این ماه بوده است. 

فروش ماهانه فپنتا

۱۷. شرکت فروسیلیس ایران (فروس) در خرداد ماه به درآمد فروش ۱۲۷ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۹% کاهش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به کاهش ۵% مقدار فروش آن اشاره کرد.

فروش ماهانه فروس
فروش ماهانه فروس1

۱۸. شرکت نورد و تولید قطعات فولادی (فنورد) در خرداد ماه به درآمد فروش ۳۰۹ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۲۹% افزایش پیدا کرده است. ازعلت آن میتوان به افزایش ۲۵% مقدار فروش آن اشاره کرد.

فروش ماهانه فنورد

۱۹. شرکت گروه صنعتی سپاهان (فسپا) در خرداد ماه به درآمد فروش ۳۱۱ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۶% افزایش پیدا کرده است. ازعلت آن میتوان به افزایش وحشتناک صادرات شرکت در این ماه اشاره کرد. صادرات اینچنینی در دو سال گذشته برای شرکت بی سابقه بوده است.

فروش ماهانه فسپا
فروش ماهانه فسپا1

۲۰. شرکت فروسیلیسیم خمین (فروسیل) در خرداد ماه به درآمد فروش ۶۸ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۱۷% افزایش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به رشد ۵۰ درصدی حجم فروش شرکت ( چه داخلی و چه صادرات) اشاره کرد.

فروش ماهانه فروسیل
فروش ماهانه فروسیل1

۲۱. شرکت غلتک سازان سپاهان (فسازان) در خرداد ماه به درآمد فروش ۴۸۰ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۷% کاهش پیدا کرده است. علیرغم رشد ۵ درصدی نرخ فروش محصول داخلی شرکت (شمش)، افت ۱۲% نرخ صادراتی همین محصول به اضافه افت ۴۶ درصدی حجم فروش داخلی، از علت‌های اصلی کاهش درآمد فروش در این ماه بوده است. 

فروش ماهانه فسازان
فروش ماهانه فسازان1

۲۲. شرکت لوله وماشین سازی ایران (فلوله) در خرداد ماه به درآمد فروش ۲۲۵ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۲۳% افزایش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به افزایش ۷ درصدی نرخ فروش داخلی لوله های نشکن، ۱۱ درصدی نرخ فروش صادراتی همین محصول و در نهایت رشد ۶۳ درصدی مقدار فروش صادراتی آن اشاره کرد. رکورد فروش شرکت در دو سال گذشته!!

فروش ماهانه فلوله
فروش ماهانه فلوله1

۲۳. شرکت فولاد شاهرود (فرود) در خرداد ماه به درآمد فروش ۲۴۹ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۹% کاهش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به کاهش ۱۰ درصدی مقدار فروش شرکت اشاره کرد.

فروش ماهانه فرود

۲۴. شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای) در خرداد ماه به درآمد فروش ۹۹ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۲۴% افزایش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به رشد ۱۲ درصدی حجم فروش شرکت اشاره کرد. همچنین نرخ فروش محصولات شرکت هرکدام ۵ درصد افزایش را تجربه کردند.

فروش ماهانه فولای

۲۵. شرکت ماداکتو استیل کرد (فماک) در خرداد ماه به درآمد فروش ۲۶ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۲۵% افزایش پیدا کرده است. این عدد بیشترین میزان فروش شرکت در 2 سال گذشته است!

فروش ماهانه فماک
امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *